เกี่ยวกับ

หัวหน้าส่วนงาน

ผู้อำนวยการกอง

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

E-mail :

 

 

 

 

ที่ปรึกษา สำนักงานอธิการบดี
นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า
E-mail : KITCHAROENKA_A@SU.AC.TH

 

 

ผู้อำนวยการกองกลาง
นางอัจฉรา ทองส่งโสม
E-mail : achara.tc@gmail.com, chatuchinda@yahoo.com

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
นายสหรัฐ มณีจันทร์
E-mail : MANICHANDRA_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

E-mail :

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสันนิภา ก้องสมุทร
E-mail : KONGSAMUT_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายสมหมาย ตันธุวปฐม
E-mail : TUNTUWAPATHOM_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
นายสอาด ศรีจันทร์
E-mail : SRIJAN_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์
นางสุกัญญา ต่อทรัพย์สิน
E-mail : yayakanya@hotmail.com

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ
นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์
E-mail : TANTIKACHAPORN_J@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา

E-mail :

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์
E-mail : KUPULSUB_S@SU.AC.TH