คณะวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา การบริการทางวิชาการในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการนำผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาและจัดการเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบันเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกและปริญญาโท เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครได้ในแต่ละภาคการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาเอก
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- Doctor of Philosophy Program in Architectural Heritage Management and Tourism (International Program)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

คณะโบราณคดี
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

คณะมัณฑนศิลป์
- Doctor of Philosophy Program in Design Arts (International Program)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

คณะอักษรศาสตร์
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
- Doctor of Philosophy Program in Mathematics (International Program)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (หลักสูตร พหุวิทยาการ)

คณะเภสัชศาสตร์
- Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences (International Program)
- Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Technology (International Program)
- หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
- Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Engineering (International Program)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering (International Program)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
- Doctor of Business Administration Program (International Program)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- Doctor of Philosophy Program in Bioscience for Sustainable Agriculture (International Program)

วิทยาลัยนานาชาติ
- Doctor of Philosophy Programme in International Business (International Programme)

คณะดุริยางคศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

ระดับปริญญาโท
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
- Master of Arts Program in Architectural Heritage Management and Tourism (International Program)
- หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คณะโบราณคดี
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

คณะมัณฑนศิลป์
- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

คณะอักษรศาสตร์
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ

คณะศึกษาศาสตร์
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

คณะดุริยางคศาสตร์
- หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- Master of Science Program in Bioscience for Sustainable Agriculture (International Program)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์
- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
ชั้น 7 อาคาร 50 ปี
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3 421 8788-91
โทรสาร: 0 3 424 3435

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ชั้น 2
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์: 0 2 84 7502-3
โทรสาร: 0 2 849 7503

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี
ตำบลสาพระยา อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์./โทรสาร 032-594107

เว็บไซต์

https://graduate.su.ac.th/