ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ

ข้อมูล

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีแบบฟอร์ม/คำร้อง ดังนี้ คำร้องขอกลับเข้าศึกษา, คำร้องทั่วไป, คำร้องขอรับคืนเงิน (ท่าพระ), คำร้องขอรับคืนเงิน (สนามจันทร์), คำร้องขอรับคืนเงิน (เพชรบุรี), คำร้องขอรับปริญญา, คำร้องขอลงทะเบียนช้ากรณีพิเศษ, คำร้องขอลงทะเบียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์, คำร้องขอลาพักการศึกษา, คำร้องขอลาออก สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปี 2558, คำร้องขอลาออก สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2558 เป็นต้นไป, คำร้องขอสำเร็จการศึกษา, คำร้องขอหนังสือสำคัญ, คำร้องขอโอนสังกัดคณะ, บัตรถอนติด W, แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ, ใบมอบฉันทะ (กรณีรับเอกสารแทน), ใบมอบฉันทะการเงิน (กรณีรับเงินแทน), ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ, ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต / ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มีแบบฟอร์ม/คำร้อง ดังนี้ แบบคำร้องทั่วไป (บฑ.1), แบบคำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บฑ.2) (เฉพาะ อนุมัติหัวข้อทำในระบบ reg เท่านั้น), แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บฑ.3) (ทำในระบบ reg เท่านั้น), แบบคำร้องขอตรวจรูปแบบ, ขอส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์, ขอสำเร็จการศึกษา (บฑ.4), แบบคำร้องขอลาออก (บฑ.5), แบบคำร้องขอขยายเวลาแก้ไขวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (บฑ.6), แบบเสนอหัวข้อเรื่อง และ โครงการวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ,
แบบคำร้องขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ, แบบขอรับเงินคืน (นักศึกษาที่จะรับเงินคืนสามารถรับได้ที่คลังมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต), ใบสำคัญรับเงิน

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต

เว็บไซต์

http://reg2.su.ac.th/registrar/formdownload.asp?avs857007092=22

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต / ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

เว็บไซต์

http://www.graduate.su.ac.th/index.php/welcome