ข่าว > สมัครงาน > คณะสัตวศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะสัตวศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

23 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หรือเศรษฐศาสตร์การเกษตร  หรือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หรือบริหารธุรกิจ  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรืออยู่ระหว่างการรออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา  3  เดือน  นับจากวันที่ปิดรับสมัคร  ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กองทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทร. 0 2849 7547  หรืองานบริหารงานทั่วไป  ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์  0 3425 5790    ต่อ  22142   หรือที่งานบริหารทั่วไป  กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์ 0 3259 4043 ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006  หรือที่งานบริหารทั่วไป  กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0 3289 9686 ต่อ 50 ต่อ 300011, 300006, 30009  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ