ข่าว > สมัครงาน > ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

share
Facebook
Twitter

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

10 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ๆ ละ 31,500.-บาท เพื่อทำการสอนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต่์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกชน โดยแนบเงินค่าสมัครมาด้วยและจ่าหน้าซองถึง

หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการ
คณะวิทยาศาวตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน

ทั้งนี้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ...