ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

23 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการข้อมูล  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์   เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3410 9686  ต่อ 207016, 207046  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564  ในวันและเวลาราชการ