ข่าว > กิจกรรม > เชิญชวน

share
Facebook
Twitter

เชิญชวน

30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเปิดรับบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การทุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติต่าง ๆ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเขียนบทความสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การส่งบทความและส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.nacc.go.th/naccjournal? หัวข้อ ระบบรับ-ส่งบทความ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 5818 หมายเลขโทรสาร 0 2528 4703 หรือ E-mail: journal.nacc@gmail.com