ข่าว > กิจกรรม > ผ้าขาวม้าวิถีไทย ทอใจอย่างยั่งยืน

share
Facebook
Twitter

ผ้าขาวม้าวิถีไทย ทอใจอย่างยั่งยืน

05 ตุลาคม 2566

อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้แทนอธิการบดี พร้อม ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผศ.ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายเข้าร่วมงาน “ผ้าขาวม้าวิถีไทย ทอใจอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” กิจกรรมส่งมอบผลงานจาก 17 มหาวิทยาลัยชั้นนำ สู่ชุมชน และเดินแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยในงานนี้มี วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผ้าขาวม้าในเชิงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม สร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) โดย กิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมออกแบบ ชุดแต่งกาย ซึ่งเป็นผลงานของน้องๆนักศึกษาและอาจารย์ที่มาร่วมพัฒนา จาก ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ นอกจากนี้ยังมีผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร