ข่าว > การศึกษา > เปิดลงทะเบียน

share
Facebook
Twitter

เปิดลงทะเบียน

09 มิถุนายน 2564

เปิดลงทะเบียนรับ Internet Package วันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2564
ความเร็ว 4Mbps ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดความเร็ว ใช้งานได้ 3 เดือน
คณะ/หลักสูตรที่เข้าร่วม
- จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์*
- สถาปัตยกรรมศาสตร์
- อักษรศาสตร์
- ศึกษาศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- หลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม (บัณฑิตศึกษา)
*นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ติดต่องานกิจการนักศึกษาของคณะฯ โดยไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ SU Web Portal
ใชั SU-IT Account ลงทะเบียนผ่านทาง SU Web Portal (Portal.su.ac.th)
(รับโค้ดนำไปใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2564 หลังจากนี้จะหมดเขตรับสิทธิ์)