ข่าว > การศึกษา > วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

share
Facebook
Twitter

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 31/2564 เรื่อง ให้เปิดสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพิ่มเติมไปแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้
1. กรณีเป็นบุคลากรภายในให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมโรคติดต่อโดยการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าที่ทำงาน เว้นระยะห่างทางสังคม และขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านโปรดงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น
2. กรณีนักศึกษาที่พักอาศัยทั้งภายใน, ภายนอกมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในชั้นเรียนให้ดำเนินการตามมาตรการของฝ่ายกิจการนักศึกษา และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีคนหนาแน่น
3. กรณีเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้ที่นำอาหารมาส่ง โปรดสวมหน้ากากอนามัย แสดงบัตรและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและเหตุผลการติดต่อในเอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้
4. กรณีที่นักศึกษาหรือบุคลากรมีอาการที่ผิดปกติ และสงสัยในการติดเชื้อของโรคติดต่อขอให้ติดต่อกับหน่วยอนามัยของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือ ตรวจสอบและดำเนินการต่อไป
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีเสมอมา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง