ข่าว > การศึกษา > ฉบับที่ 8

share
Facebook
Twitter

ฉบับที่ 8

16 กุมภาพันธ์ 2564

สาระสำคัญของประกาศฉบับที่ 8 เป็นการย้ำเตือนมาตรการสำคัญๆในการป้องกัน COVID-19 .....ในขณะเดียวกัน รองอธิการบดีที่ดูแลแต่ละพื้นที่การศึกษาตลอดจนคณะและส่วนงานสามารถออกประกาศ โดยใช้มาตรการตามประกาศนี้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามความหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของ ศบค. และประกาศของกระทรวง อว.ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ,ศ. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับพื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์จะมีประกาศวัน/เวลา/สถานที่ในการคัดกรองนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อนำรายชื่อไปแจ้งกับนายอำเภอขออนุญาตเข้าไปทำงาน/กิจกรรมต่างๆในอาคารต่อไป

อ่านต่อ...