ข่าว > การศึกษา > ขอยกเลิกการสอบภาษาอังกฤษ STEP

share
Facebook
Twitter

ขอยกเลิกการสอบภาษาอังกฤษ STEP

24 ธันวาคม 2563

ด่วนที่สุด

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 

ขอยกเลิกการสอบภาษาอังกฤษ STEP 

ในวันึที่ 26 ธันวาคม 2563 

ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 88/2563 

เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันเเละควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยกำหนดการสอบใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ