ข่าว > การศึกษา > ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5

share
Facebook
Twitter

ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5

10 มิถุนายน 2563

ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ admission.su.ac.th

**คุณสมบัติของผู้สมัคร**
http://www.admission.su.ac.th/…/around5_directadmission(1).…

* คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
* คณะมัณฑนศิลป์
* คณะอักษรศาสตร์
* คณะศึกษาศาสตร์
* คณะวิทยาศาสตร์
* คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
* คณะดุริยางคศาสตร์
* คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
* คณะวิทยาการจัดการ
* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* วิทยาลัยนานาชาติ
 การสมัครผ่านทางเว็บไซต์ admission.su.ac.th (หากมีปัญหาในการรับสมัครสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์
0-3425-5750 หรือ 0-3425-3910-16, 0-3425-3840-44 ต่อ 22340-22341 หรือมือถือ 06-3245-4243 กองบริหารงาน
 วิชาการ ตึกอธิการ 2 ชั้น 2)
http://m.me/1679115612339763


อ่านต่อ...