ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน

02 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดการระบาด รุนแรงในวงกว้างขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCov) กลุ่ม ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับชั้น (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปริญญาตรี-เอก) โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 – 29 มีนาคม 2564 และมีผลคุ้มครองตั้งวันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (14 วันนับจากวันทำกรมธรรม์) ดังนี้

ความคุ้มครอง การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCov) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากการติดชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 ต่อปี

โดยในส่วนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยเเละประถมศึกษา)

และอาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำกรมธรรม์ให้กับเด็กนักเรียนปัจจุบันทุกคน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการทำสัญญากรมธรรม์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (14 วันนับจากวันทำกรมธรรม์)

โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงเดือน
แก้วมณี งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 062-4426469


อ่านต่อ...