ข่าว > การศึกษา > ประกันภัยโควิด-19

share
Facebook
Twitter

ประกันภัยโควิด-19

02 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดการระบาด รุนแรงในวงกว้างขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลยั ศิลปากร ได้มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรในทุกพื้นที่และ ต้องการให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาCoronavirus (2019-nCov) กลุ่ม ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคลากรทุกคนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท”พนักงานชั่วคราว และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยประเภทลูกจ้างชั่วคราว”ซึ่งเป็นบุคลากรที่ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงให้แก่บุคลากรและเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานได้อย่างสบายใจ มากขึ้น โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 – 29 มีนาคม 2564 และมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (14 วันนับจากวันทำกรมธรรม์) ดังนี้

ความคุ้มครอง
จานวนเงิน เอาประกันภัย (บาท)
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCov) 100,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus ต่อปี 10,000

ในส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำได้รับความคุ้มครองตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำกรมธรรม์ประกันกลุ่ม ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว