ข่าว > การศึกษา > งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

share
Facebook
Twitter

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

18 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นการชั่วคราว 

……………………………………………..

ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชสนามจันทร์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุง  ระบบส่ง- จ่าย กำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2 และได้ดำเนินการจ้าง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวนั้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะเข้าดำเนินการปักเสาไฟฟ้าแรงสูง ภายในมหาวิทยาลัย ฯ ในบางพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. บริเวณที่ได้รับผลกระทบในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า มีดังนี้

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

- กลุ่มอาคารคณะอักษรศาสตร์ทั้งหมด

- กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ทั้งหมด

- กลุ่มอาคารบ้านพักเทพศิลป์ทั้งหมด

- อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล

- สำนักงานอธิการบดี 1 , 2

- กองบริหารงานวิชาการ

- โรงสูบน้ำที่ 1

- กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตทั้งหมด

- ร้านกาแฟอเมซอล (โรงสาธิตปฐมวัยและประถมศึกษา)

- ร้านนม Milk Land (วัวแดง)

- อาคารวัชรนาฏายสภา (A4) คณะอักษรศาสตร์

- กลุ่มอาคารคณะเภสัชศาสตร์ทั้งหมด

- อาคารอเนกประสงค์ 10 ชั้น

- กลุ่มอาคารบ้านพักทรงพลทั้งหมด

- อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น ฯ

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

- สำนักงานบริหารการวิจัยฯ

- หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ตึกเก่า)

- สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (ศร.1)

- หอพักทับแก้ว 1 – 3 

- โรงอาหารสระแก้ว

- อาคารศูนย์เรียนรวม 2

- โรงอาหารเพชรรัตน์ 

- กลุ่มอาคารคณะมัณฑนศิลป์ทั้งหมด

- กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 

- กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ทั้งหมด

- กลุ่มอาคารหอพักเพชรรัตน 1 – 7

- อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา (โรงยิมใหม่)

- กลุ่มอาคารบ้านพักเพชรรัตนทั้งหมด

- กลุ่มอาคารคณะจิตรกรรมฯ ทั้งหมด

- ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ข้างอาคารเพชรรัตน 3

- ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล

- โรงพิมพ์ 

- กลุ่มอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด จักเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้า  ให้เป็นปกติในทันที หากเกิดเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองงานวิทยาเขตฯ เพื่อจักได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200200,200201หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 034-109-686

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศณวันที่  18  เมษายน พ.ศ.2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชาย  สำเนียงงาม

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์