ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

03 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 

ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้