ข่าว > การศึกษา > โครงการวิจัยศิลปะกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทศวรรษ 2520-2560

share
Facebook
Twitter

โครงการวิจัยศิลปะกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทศวรรษ 2520-2560

25 มีนาคม 2567

ตามที่โครงการวิจัยศิลปะกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทศวรรษ 2520-2560 ภายใต้โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ โดย ธัชชา (วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์)  มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและรื้อฟื้นสถาปัตยกรรมหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าทางศิลปะ ให้กลับมามีชีวิตชีวา เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านการจัดกิจกรรมสาธารณะทางศิลปวัฒนธรรม มีความประสงค์สร้างโครงการนำร่อง จุดประกายสังคมให้มองเห็นศักยภาพและความเป็นไปได้รูปแบบใหม่ ณ หอศิลป พีระศรี Bhirasri Institute Of Modern Art (BIMA) ในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ต่อยอดทางวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมได้ในอนาคต นั้น

ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กำหนดจัดกิจกรรม ศิลปะกับสังคม ครั้งที่ 3 Revitalizing Bangkok through Art and Culture: A Case Study on BIMA s Vision for the City s Future ภายใต้โครงการวิจัยศิลปะกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 ณ หอศิลป พีระศรี Bhirasri Institute Of Modern Art (BIMA) เพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ต่อยอดทางวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมได้ในอนาคต โดยมีการจัดกิจกรรมการผสมผสานระหว่างศิลปะ เทคโนโลยี กับสังคม กิจกรรมการเสวนาศิลปะกับสังคม