ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

31 มกราคม 2567

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่

หลักสูตร "การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ" ระหว่างวันที่ 27 -28 มกราคม 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 ท่าน

บรรยายโดย อาจารย์ยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ