ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

07 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2566 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้