ข่าว > การศึกษา > รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยประมวลจริยธรรม

share
Facebook
Twitter

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยประมวลจริยธรรม

07 กันยายน 2566

เนื่องจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยประมวลจริยธรรม ประกอบกับข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยประมวลจริยธรรม เพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารเเนบเพิ่มเติม

ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมให้ความคิดเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖