การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาเคมี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564


คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาเคมี
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

- เรียนในรายวิชาที่ชอบและสนใจ
- หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถโอนหน่วยกิตได้ หากสอบติด ม.ศิลปากร ไม่ต้องเรียนซ้ำ และได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา
- ได้รับการบันทึกผลการเรียนในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดชีพ และสามารถขอ transcript ได้

● รับสมัครผ่านระบบ SU4Life ที่ https://lifelong.su.ac.th

ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564

● มอบส่วนลด 20% สำหรับ

- นักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- นักศึกษาและบุคลากรซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิษย์เก่าซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- โทรศัพท์หมายเลข 06-5936-5560
- Line ID : su4life

● สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ SU4Life ได้ที่ http://1ab.in/bebx

● รายวิชาระดับปริญญาโท จำนวน 8 วิชา


 

511 585 เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 2,000 บาท (30 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : การสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์ แนวคิดและเทคนิคในการนำเสนอผลงาน เครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เหมาะสำหรับ :
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี


 

513 706 สเปกโทรสโกปีขั้นสูง 6,000 บาท (45 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : ความก้าวหน้าในหลักการและทฤษฎีในสเปกโทรสโกปี ความก้าวหน้าทางอินฟราเรดและนิวเคลียร์แมกเนติคเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรีในการพิสูจน์โครงสร้างทางเคมี
- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


 

513 721 อุณหพลศาสตร์เคมี  4,000 บาท (30 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : สมบัติของแก๊ส กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ งานและความร้อน พลังงานภายใน การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี ความจุความร้อน กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปีและการเปลี่ยนแปลง ศักย์เคมี พลังงานเฮล์มโฮลต์สและกิบส์ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารบริสุทธิ์และสารผสม ปริมาณพาร์เชียลโมลาร์ แผนภาพเฟส สมดุลเฟส กฎเฟส
- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 


513 723 เคมีควอนตัม 4,000 บาท (30 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : ทฤษฎีควอนตัม อนุภาคในกล่อง การสั่นแบบฮามอนิก โมเมนตัมเชิงมุม ฟังก์ชันคลื่นของไฮโดรเจนอะตอม หลักการการแปรค่า ทฤษฎีฮาร์ทรี-ฟอกค์ ทฤษฎีการรบกวน ทฤษฎีเชิงฟังก์ชันความหนาแน่น
- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


 

513 731 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรเมตรี 1 4,000 บาท (30 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : หลักการ  เครื่องมือ  กระบวนการวิเคราะห์  และการประยุกต์วิธีอะตอมมิกสเปกโทรเมตรี
- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


 

513 733 การวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า 4,000 บาท (30 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : พื้นฐานอุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและอิเล็กโทรไลต์ เทคนิคทางโพเทนชิโอเมตรี โวลแทมเมตรี และโครโนเมตรี เซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้า
- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 


513 751 เคมีอินทรีย์ฟิสิกัลขั้นสูง 6,000 บาท (45 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : การประยุกต์อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ เพื่อศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและความว่องไวของปฏิกิริยา
- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


 

513 753 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 6,000 บาท (45 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : ยุทธศาสตร์ในการสังเคราะห์โมเลกุลเป้าหมายต่าง ๆ วิธีการดิสคอนเนกชัน การสังเคราะห์ที่มีความจำเพาะและการใช้รีเอเจนต์จำเพาะในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์

- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


อ่านต่อ...