การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564


คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

- เรียนในรายวิชาที่ชอบและสนใจ
- หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถโอนหน่วยกิตได้ หากสอบติด ม.ศิลปากร ไม่ต้องเรียนซ้ำ และได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา
- ได้รับการบันทึกผลการเรียนในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดชีพ และสามารถขอ transcript ได้

● รับสมัครผ่านระบบ SU4Life ที่ https://lifelong.su.ac.th


ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564

● มอบส่วนลด 20% สำหรับ

- นักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- นักศึกษาและบุคลากรซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิษย์เก่าซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- โทรศัพท์หมายเลข 06-5936-5560
- Line ID : su4life

● สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ SU4Life ได้ที่ http://1ab.in/bebx

● รายวิชาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 วิชา


 
466 201 การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 2,000 บาท (48 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : การพัฒนาสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะทั้งสี่ด้านรวมถึงไวยากรณ์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและในชีวิตประจำวัน

- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ C ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

เหมาะสำหรับ :
- นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- บุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร

● รายวิชาระดับปริญญาโท จำนวน 5 วิชา464 473 การวิจัยและพัฒนา 6,000 บาท (62 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : แนวคิด หลักการและวิธีการวิจัยเพื่อการพัฒนา ยุทธวิธีการออกแบบการวิจัยและพัฒนาในลักษณะต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา

- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

เหมาะสำหรับ :
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ครู หรือบุคคลากรทางการศึกษาที่ต้องการท้าวิจัย เพื่อเสนอขอผลงานทางวิชาการ464 477 เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย 6,000 บาท (48 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : ประเภทของเครื่องมือชนิดต่างๆ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการสร้างเครื่องมือทางการวิจัยเพื่อการพัฒนา และการประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย

- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

เหมาะสำหรับ :
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  4,000 บาท (32 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน การปรับปรุง และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี


 
473 522 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 6,000 บาท (48 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : หลักการ แนวคิด และแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมการจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปสู่ปฏิบัติ ให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เหมาะสำหรับ :
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี


 
473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 6,000 บาท (48 ชั่วโมง)


- คำอธิบายรายวิชา : แนวคิด หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยผสมผสานวิธี โดยศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการสอนเพื่อกำหนดปัญหาการวิจัยกรอบแนวคิด กรอบดำเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ และการหาคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิเคราะห์วิจารณ์การประเมินรายงานการวิจัย

- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เหมาะสำหรับ
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี


อ่านต่อ...