การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564


คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

- เรียนในรายวิชาที่ชอบและสนใจ
- หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถโอนหน่วยกิตได้ หากสอบติด ม.ศิลปากร ไม่ต้องเรียนซ้ำ และได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา
- ได้รับการบันทึกผลการเรียนในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดชีพ และสามารถขอ transcript ได้

รายวิชาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 วิชา

661 101 ทฤษฎีดนตรี 1  7,000 บาท (30 ชั่วโมง)

- คำอธิบายรายวิชา : ทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน ขั้นคู่ บันไดเสียง คอร์ด อัตราจังหวะ และจังหวะ

- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ C ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี

๐ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

๐ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

- เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าศึกษา

รับสมัครผ่านระบบ SU4Life ที่ https://lifelong.su.ac.th

ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564

มอบส่วนลด 20% สำหรับ

- นักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- นักศึกษาและบุคลากรซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิษย์เก่าซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์หมายเลข 06-5936-5560

Line ID : su4life

สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ SU4Life ได้ที่


http://1ab.in/bebx


อ่านต่อ...