ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

share
Facebook
Twitter

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

12 กันยายน 2560

1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
2. รายละเอียดการจ้างเหมาทำความสะอาด
3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4. ประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. เอกสารแนบท้ายประกาศ
6. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. ภาพพื้นที่ทำความสะอาด

อ่านต่อ...