ข่าว

สมัครงาน

images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา...

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (โทร. 0 3425 5800)


รายละเอียด
images

การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง สายวิชาการ และสายสนับสนุน...

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้างฯ


รายละเอียด
images

การแสดงศิลปกรรมอาจารย์...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 10.30 น. ได้รับเกียรติจากคุณชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมนิทรรศการจัดแสดง 15 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ 9.00 – 16.30 น. *ชมฟรี* ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทร 034-271-379Facebook Page : Psg Art Gallerywww.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/E-mail : psgartgallery@gmail.comโครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวาระวันศิลป์ พีระศรี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงกตัญญุตาแด่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานด้านศิลปะสมัยใหม่ขึ้นในประเทศไทย โครงการนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแสดงความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณาจารย์ในทุกสาขาวิชา อีกทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แสดงศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ตามความสามารถ และประสบการณ์ ในลักษณะเฉพาะบุคคล จากการค้นคว้า การวิจัย และการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการดำเนินโครงการนี้ จึงเป็นไปตามแนวนโยบายของคณะจิตรกรรมฯ ที่จะมีส่วนอย่างมากในการพิสูจน์ถึงความพร้อมของไทยต่อการเป็นผู้นำ และศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียในอนาคต ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ โครงการศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ก็ได้จัดดำเนินมานับเป็นครั้งที่ 35 โดยมีความพิเศษแตกต่างไปจากครั้งที่ผ่านมา คือ ไม่มีการกำหนดหัวข้อ นับเป็นการเปิดโอกาสที่สำคัญให้กับคณาจารย์ทุกท่านในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ และนำเสนอเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเองได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างแนวทางในการพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งของตนเอง และวงการศิลปะของประเทศไทยต่อไปThe Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.Request the Pleasure of Your Company at the Opening Ceremony of35th Art Exhibition By Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn UniversityOn Saturday, 15th September 2018 [Silpa Bhirasri’s Day] at 10.30 am. To be presided over by Mr.Chuan Leekpai.At H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhon Pathom.The exhibition on view 15 September – 12 October 2018 Open : Mondays – Saturdays. Time : 9 am – 4.30 pm *Free Admission* Closed on Sundays and Public Holidays.For more informationOffice of PSG, Tel. (+66) 034-271-379Facebook Page : Psg Art Galleryhttps://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/E-mail : psgartgallery@gmail.com


รายละเอียด
images

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบัน  อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี1. ตำแหน่งอาจารย์   จำนวน  1   อัตรา    ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์    ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้  มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การสื่อสารการตลาด Content  Marketing ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและหรือการบริการวิชาการเชิงสังคม  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับ  ธุรกิจการเงิน  การตลาด  การตลาดดิจิทัล  เศรษฐศาสตร์  การวิจัยทางธุรกิจ  ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการเชิงสังคม  ทางด้านการบริหารธุรกิจ  และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ    จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  2. ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้   มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับ   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   การวางกลยุทธ์และการสร้างสรรค์การสื่อสารการตลาด  การบริหารจัดการแบรนด์  การเขียนข้อความโฆษณาไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการเชิงสังคม  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครตำแหน่งที่ 1 – 2 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์  0 3259 4043 ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบัน  อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1 อัตรา  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น หรือปริญญาโท ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น  ญี่ปุ่นศึกษา  วรรณคดีญี่ปุ่น  หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น  เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7   สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์  0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0 3259 4043  ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบัน  อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ  จำนวน  1 อัตรา  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  ทางด้านคณิตศาสตร์  สถิติ  สถิติประยุกต์  คณิตศาสตร์ประกันภัย  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทางด้านคณิตศาสตร์  สถิติ  สถิติประยุกต์  คณิตศาสตร์ประกันภัย   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3259 4043 ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะวิทยาการจัดการ จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ และ ผู้ช่วยสอ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังนี้                  1. ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา    ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาดัระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษาจีน หรือการสอนภาษาจีน  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือปริญญาโท  ทางด้านภาษาจีน  หรือการสอนภาษาจีน  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกำลังทำวิทยานิพนธ์  โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ    โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์  0 3259 4043 ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ2. ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราที่ 1 ด้านภาษาญี่ปุ่น  จำนวน  1  อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกาษาญี่ปุ่น  และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านภาษาญี่ปุ่น  มีระดับคะแนนเฉลี่ยวสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง  มีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับสูง  สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้เป็นอย่างดี  3. ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราที่ 2 ด้านบัญชี  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี  มีระดับคะแนนเฉลี่ยวสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง  มีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับสูง  สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้เป็นอย่างดี                    ผู้สมัครตำแหน่งที่ 1 – 3 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี     ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์  0 3259 4043 ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร พนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา...

จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1  อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2561


รายละเอียด
images

สทศ....

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 สิงหาคม 2561


รายละเอียด
images

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) รับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานชั่วคราว   ในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางด้านสังคมศาสตร์  ศิลปศาสตร์   นิเทศศาสตร์  หรือด้านศิลปะและการออกแบบ  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข่าวสารของหน่วยงาน  สามารถทำข่าวนอกพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  หรือนอกพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  มีความรู้ทักษะด้านการถ่ายภาพเคลื่อนไหว  และสามารถตัดต่ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้  ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลปะและการออกแบบอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่ 22  ถนนบรมราชชนนี   แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ  10170   โทรศัพท์  0 2849 7567  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงาน...

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางด้านสังคมศาสตร์  ศิลปศาสตร์  นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) สื่อสารมวลชน  สื่อสารการตลาด การบริหารภาพลักษณ์องค์กร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีทักษะในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข่าวสารของหน่วยงาน  และสามารถทำข่าวนอกพื้นที่  ตามที่ได้รับมอบหมายได้  สามารถวิเคราะห์ จัดทำแผนกลยุทธ์และกำหนดแผนงานกิจกรรมการดำเนินงาน ด้านการสื่อสารองค์กรได้ มีความรู้ด้านการสื่อสารทางการตลาด  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ หรือนอกพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http//www.president.su.ac.th/personnel/ หรือ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   เลขที่ 22  ถนนบรมราชชนนี   แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ  10170   โทรศัพท์  0 2849 7567  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...

คณะมัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท สังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตราผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป...

ปฏิบัติงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท


รายละเอียด