ข่าว

กิจกรรม

images

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560...

ได้ผ่านความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561


รายละเอียด
images

ขายทอดตลาด...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 239 รายการ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้


รายละเอียด
images

กำหนดการเลือกตั้ง...

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่างคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย และหอศิลป์วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม ถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ สำนักงานคณบดี คณะที่สังกัด หรือส่วนงานที่สังกัดวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ณ สำนักงานคณบดีและส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ ณ สำนักงานคณบดีและส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ล่วงหน้า ณ คณะวิชาหรือส่วนงานที่ตนสังกัดวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง ณ คณะวิชาหรือส่วนงานที่ตนสังกัด ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.


รายละเอียด
images

พิธีถวายชัยมงคล...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2561


รายละเอียด
images

Big Change to Big Chance...

ETDA ก้าวสู่ปีที่ 8 จัด BIG EVENT แห่งปี "FUTURE ECONOMY & INTERNET GOVERNANCE : BIG CHANGE TO BIG CHANCE" ชวนทุกคนมาเรียนรู้ เปิดใจ และปรับตัว...วาร์ปไปสู่อนาคต WARP...TO THE FUTURE เต็มอิ่มกับ SPEAKER จากทั่วโลกกว่า 40 SESSIONS ฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศ ชม EXHIBITION & SHOWCASE จากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำเพื่อมุ่งสู่ FUTURE ECONOMY แถลงผลร้อน ๆ ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจ BASELINE ที่บอกว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหน ควรรุกต่ออย่างไร พร้อมเปิดเวที PUBLIC HEARING ร่าง กม.สำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมทั้งการทำปฏิญญาความร่วมมือสู่ความพร้อมของธุรกิจไทยในเรื่อง GDPR พบกันวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน


รายละเอียด
images

การสมัครรับเลือกตั้ง...

คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้  1. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ต่ออธิการบดี   2. ประสานงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์   3. พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ต่ออธิการบดี และวางระเบียบอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย   4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย หมายเหตุ : ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ. 2548การสมัครรับเลือกตั้งประเภทคณาจารย์ : ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดี/หรือสำนักงานส่วนงานเทียบเท่าที่สังกัด ประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์ : ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดี/หรือสำนักงานส่วนงานเทียบเท่าที่สังกัด หรือที่เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ (นางสาวขนิษฐา อินทร์ปัญญา) งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์


รายละเอียด
images

กีฬาหมากล้อม...

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ลิ้งค์ : http://ugo.thaigo.org/register/


รายละเอียด
images

ขอเชิญชวน...

ร่วมแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้รัฐจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นระบบจึงขอให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นรายมาตรา ตามแบบรับฟังความคิดเห็นนี้


รายละเอียด
images

กำหนดการจองหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561...

กำหนดการจองหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์


รายละเอียด
images

นิทรรศการรวบรวมผลงานสะสม...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมชื่นชมผลงานศิลปะที่มีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยของไทย ใน โครงการนิทรรศการรวบรวมผลงานสะสม โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่ 7 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2561 โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี จัดแสดง ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โครงการนิทรรศการรวบรวมผลงานสะสม โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วยผลงานศิลปะจำนวนมากกว่า 60 ชิ้น สร้างสรรค์ในหลากหลายเทคนิค ทั้งผลงานวาดเส้น ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากชุดผลงานสะสมตลอดระยะเวลา 75 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะจิตรกรรมฯ พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พลาดไม่ได้คือผลงานวาดเส้นโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จำนวนหลายสิบภาพ ซึ่งท่านสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เปรียบได้ดั่งหลักฐานชิ้นสำคัญของการเริ่มต้นการเรียนการสอนศิลปะสมัยใหม่แบบตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากับการค้นหาอัตลักษณ์เชิงรูปแบบและเนื้อหาในศิลปะวัฒนธรรมของไทย และเป็นรากฐานสำคัญที่พัฒนามาสู่ศิลปะร่วมสมัยของไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะโดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปินที่มีชื่อเสียงคนสำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มากกว่า 30 ท่าน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ อาจารย์ทวี นันทขว้าง อาจารย์อังคาร กัลยานพงศ์ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ รองศาสตราจารย์ประทีป สว่างสุข ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร Mr. Keisei kobayashi Mr. Walter Jule Mr. Malte Sartorius เป็นต้น นิทรรศการรวบรวมผลงานสะสม โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดง ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี และนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถึงวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) . . . . . . . . . . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทร 034-271-379 Facebook Page: Psg Art Gallery https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/


รายละเอียด
images

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 


รายละเอียด
images

รับสมัครทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้...

ด้วยสทศ.จะทำการรับสมัครทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 เม.ย.61 ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 16 มิย. - 5กค.61 เว็บไซต์ www.niets.or.th


รายละเอียด
images

หลากลาย หลายชีวิต...

VARIOUS PATTERNS; DIVERSITY OF LIFE HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS CHULABHORN MAHIDOLหลากลาย หลายชีวิต ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 29 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร) พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. หอศิลป์เปิดทำการเวลา 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันพุธ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2281-5360-1


รายละเอียด
images

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร...

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


รายละเอียด
images

ถ่ายทอดสด...

การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 18 ธันวาคม 2560       การบริหารพัสดุ (MM)           4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)วันที่ 19 ธันวาคม 2560       การบริหารพัสดุ (MM)           ไววิทย์พุทธารี อาคารวิทย์ 1 ชั้น 3 (นฐ.)วันที่ 22 ธันวาคม 2560       บัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA)   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)วันที่ 10 มกราคม 2561       บัญชีการเงิน (FI)                   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)วันที่ 11 มกราคม 2561       บัญชีการเงิน (FI)                   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)วันที่ 12 มกราคม 2561       บัญชีการเงิน (FI)                   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)วันที่ 15 มกราคม 2561       บัญชีต้นทุน (CO)                   นริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 (ตลิ่งชัน)


รายละเอียด
images

ลุ้นรับของรางวัล...

ชุดของขวัญสุดพิเศษ เป็นแก้วกาแฟทรงสูง ช้อนคนเก๋ๆ พร้อมจานรองไม้สุดหรู ไว้สำหรับจิบน้ำชากาแฟชิว ๆ ช่วงปีใหม่ จำนวน 5 รางวัลตอบคำถามว่า..ส่วนประกอบของเอกสารการออกแบบระบบ (Business Blueprint Document) มีกี่ข้อ อะไรบ้างส่งคำตอบมาที่...suerp.change@gmail.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “ตอบคำถามชิงรางวัลประจำเดือนธันวาคม”


รายละเอียด
images

ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2017...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์, อาจารย์นภสร นีละไพจิตร หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา และอาจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมอบถ้วยรางวัลแสดงความยินดีกับผู้แข่งขันเทนนิส "ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2017" และให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้ฝึกประสบการณ์ทำหน้าที่ผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาเทนนิส ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


รายละเอียด
images

ONE AFFECTION ONE LIFETIME...

พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติ หอศิลป ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ ONE AFFECTION ONE LIFETIME ศิลปะ...ชีวิต...ความรัก โดย อภิชัย ภิรมย์รักษ์  * ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. *  ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2552) เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ >> นิทรรศการจัดแสดง 7 - 30 ธันวาคม 2560 Exhibition on view 7 - 30 December 2017


รายละเอียด
images

เลือกตั้ง...

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะอักษรศาสตร์1. วันที่ 6-16 ตุลาคม 2560 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ณ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์2. วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง3. วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้ง4. วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า5. วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีลับ ณ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ เวลา 09.00-15.00 น.


รายละเอียด
images

SuOpenHouse2560...

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2560วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์พบกับกิจกรรมจากคณะวิชา หน่วยงานต่างๆและกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง1. การประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบบทเพลงพระราชนิพนธ์2. การแสดง ระบำร่วมสมัย ของภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์3. การวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์4. การแสดงโขน “พระรามตามกวาง” ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์


รายละเอียด
images

ขอเชิญคณาจารย์...

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงทะเบียนหรือติดต่อ งานธุรการ กองบริการการศึกษา โทร.22310,22311,0-3425-5750-51 Fax 0-3425-5807


รายละเอียด
images

SO FAR SO GOOD 5...

ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอเชิญชมนิทรรศการ SO FAR SO GOOD 5 โดยนักศึกษาภาควิชาประติมากรรม ณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร >> จัดแสดง 2 - 28 ตุลาคม 2560 >  October , 2-28 , 2017


รายละเอียด
images

งาน EDUCA 2017...

ขอเชิญเข้าร่วม... งาน EDUCA 2017 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2560ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) อิมแพคเมืองทองธานีรายละเอียดเพิ่มเติม...www.educathai.com


รายละเอียด
images

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติครั้งที่ 14 หัวข้อ “ผ่านมือถือ” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี พ.ศ. 25...

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 14 หัวข้อ "ผ่านมือถือ" เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170


รายละเอียด