ข่าว > กิจกรรม > ขั้นตอน

share
Facebook
Twitter

ขั้นตอน

18 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญประชาคมชาวศิลปากรมีส่วนร่วมในการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ หย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อฯ ของส่วนงานที่ตนสังกัด


ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ


9 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี


6 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ


21 มีนาคม 2562 ผู้เข้ารับการสรรหาฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์


อ่านต่อ...