ข่าว > กิจกรรม > สรรหา

share
Facebook
Twitter

สรรหา

18 มกราคม 2562

ใช้สิทธิ์อย่างสร้างสรร มุ่งมั่นพัฒนา มศก. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ขอเชิญประชาคมชาวศิลปากร ร่วมใช้สิทธิ์หย่อนบัตรเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อฯ ของส่วนงานที่ตนสังกัด ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาได้ที่ www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาอธิการบดี


อ่านต่อ...