ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

24 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางชีววิทยา  หรือสัตววิทยา  และสามารถที่จะบรรยายในรายวิชาทางสรีรวิทยาของสัตว์  มิญชวิทยา  ไมโคร-เทคนิค และชีววิทยาทั่วไป ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี  ชั้น1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3424 5300 ต่อ 28016, 28046  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ