ข่าว > สมัครงาน > รับสมัคร ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ สังกัด งานวางผังแม่บท กองแผนงาน

share
Facebook
Twitter

รับสมัคร ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ สังกัด งานวางผังแม่บท กองแผนงาน

18 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน  1  อัตรา สังกัด งานวางผังแม่บท กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ควบคุม  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Suite   และ Computer Aideb Design  (CAD)  ผู้สมัครคัดเลือกสามารถ download  ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th ขอและยื่นใบสมัครได้ที่   กองการเจ้าหน้าที่    ชั้น 7   สำนักงานอธิการบดี    ตลิ่งชัน   มหาวิทยาลัยศิลปากร    ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31703   หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กองงานวิทยาเขต  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2561  ในวันและเวลาราชการ