ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

share
Facebook
Twitter

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

10 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ราชการในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนวันเสนอราคา  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.su.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3424 5312 ในวันและเวลาราชการ  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
อ่านต่อ...