ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

10 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานและพนักงานชั่วคราว   ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  2  อัตรา  สังกัด   คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท  ทางการบัญชี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ  โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชี  เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่   กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ   โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์  0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ...