ข่าว > กิจกรรม > คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

share
Facebook
Twitter

คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

06 พฤศจิกายน 2560

คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (M.L. Pin Malakul) Research, Innovation and Professional Development Center โดย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์) ให้เกียร์ติเป็นประธานในพิธี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์) ได้กล่าวรายงาน  และเรียนเชิญประธานเปิดป้ายศูนย์วิจัยฯ


จากนั้นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบรางวัลให้นักศึกษาที่ประกวดตราสัญลักษณ์ ศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จำนวน 1 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ นางสาวแพรวโพยม  วงษ์อินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา


วันพฤหัสบดีที่ 2  พฤศจิกายน   2560 เวลา 6.50 - 10.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


อ่านต่อ...