ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

06 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา  สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาตรี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการาตลาด    มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่   ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์ 0 3425 5790   หรือที่  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์  0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ในวันและเวลาราชการ ​