ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา

26 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากรตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา  สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น  ญี่ปุ่นศึกษา  วรรณคดีญี่ปุ่น  หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น  หรือปริญญาโท  ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น  ญี่ปุ่นศึกษา  วรรณคดีญี่ปุ่น  หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น  ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกำลังทำวิทยานิพนธ์ โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์  0 3259 4043 ถึง 50  ต่อ 41008, 41003 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ...