สำนักงานสภาฯ election.committee@su.ac.th 0-2849-7500 ต่อ 31302, 31303, 31304, 31305

- เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

- ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ใช้ในการจัดทำวิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร


ขอเชิญประชาคมชาวศิลปากรมีส่วนร่วมในการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร"

ข้อบังคับ

ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้ง

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา

เอกสาร

เอกสารที่คณะกรรมการสภาฯ ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย และ เอกสารสำหรับจัดทำวิสัยทัศน์

แบบฟอร์มต่าง

แบบฟอร์มต่างๆ (File Word)

แบบฟอร์มต่าง

แบบฟอร์มต่างๆ (File PDF)

" มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ "