สำนักงานสภาฯ election.committee@su.ac.th 0-2849-7500 ต่อ 31302, 31303, 31304, 31305

มหาวิทยาลัยศิลปากร


ขอเชิญประชาคมชาวศิลปากรมีส่วนร่วมในการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร"

ข้อบังคับ

ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้ง

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา

เอกสาร

เอกสารที่คณะกรรมการสภาฯ ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย และ เอกสารสำหรับจัดทำวิสัยทัศน์

แบบฟอร์มต่าง

แบบฟอร์มต่างๆ (File Word)

แบบฟอร์มต่าง

แบบฟอร์มต่างๆ (File PDF)

" มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ "