สำนักงานสภาฯ election.committee@su.ac.th 0-2849-7500 ต่อ 31302, 31303, 31304, 31305
 • "ผู้เข้ารับการสรรหาฯ"

  นำเสนอวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์


  วันที่ 21 มีนาคม 2562

  สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://live.su.ac.th/

 • "รายชื่อ"

  ผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ


  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช

  รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ำ

  ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศิลปากร


ขอเชิญประชาคมชาวศิลปากรมีส่วนร่วมในการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร"

ข้อบังคับ

ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้ง

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา

เอกสาร

เอกสารที่คณะกรรมการสภาฯ ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย และ เอกสารสำหรับจัดทำวิสัยทัศน์

แบบฟอร์มต่าง

แบบฟอร์มต่างๆ (File Word)

แบบฟอร์มต่าง

แบบฟอร์มต่างๆ (File PDF)

มหาวิทยาลัยศิลปากร


ขอเชิญประชาคมชาวศิลปากรมีส่วนร่วมในการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร"

ขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. => บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ หย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อฯ ของส่วนงานที่ตนสังกัด
 • ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2562 => คณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ
 • 9 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2562 => รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 • 6 มีนาคม 2562 => ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ
 • 21 มีนาคม 2562 => ผู้เข้ารับการสรรหาฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์

รายชื่อ


ผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิดีโอ แนะนำผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

" มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ "