สำนักงานสภาฯ election.committee@su.ac.th 0-2849-7500 ต่อ 31302, 31303, 31304, 31305
  • "ขอแสดงความยินดีกับ"

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช


    ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร


ขอเชิญประชาคมชาวศิลปากรมีส่วนร่วมในการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร"

ข้อบังคับ

ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้ง

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา

เอกสาร

เอกสารที่คณะกรรมการสภาฯ ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย และ เอกสารสำหรับจัดทำวิสัยทัศน์

แบบฟอร์มต่าง

แบบฟอร์มต่างๆ (File Word)

แบบฟอร์มต่าง

แบบฟอร์มต่างๆ (File PDF)

รายชื่อ


ผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

" มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ "