ข่าว > การศึกษา > ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

share
Facebook
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

10 มิถุนายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง มาตรการในการดำเนินงานเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

………………………………………………………………


ตามที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นั้น ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ได้แพร่กระจายเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค ทางวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จึงขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 

 1. การเปิด – ปิดประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้

               -​ ประตูด้านถนนทรงพล (ด้านหน้า)        เปิดให้บริการ    ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 

               - ประตูเหนือวัง                      ช่วงเช้า เปิดให้บริการ  ตั้งแต่เวลา 07.30 - 09.00 น.

               -  ช่วงเย็น เปิดให้บริการ        ตั้งแต่เวลา 16.30 - 17.30 น.  

2. ขอให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องเข้า - ออกในช่วงเวลาปิดประตู โปรดแสดงบัตร และปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมโรคติดต่อโดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านโปรดงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น 

3. กรณีเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้ที่นำอาหารมาส่ง โปรดสวมหน้ากากอนามัย แสดงบัตรและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและเหตุผลการติดต่อในเอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้

4. การมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home  ผสมผสานกับปฏิบัติงานในสำนักงาน ทั้งนี้ ให้หัวหน้างานพิจารณาตามความจำเป็น ตั้งแต่วันที่ 16 - 30  มิถุนายน 2564

5. ขอให้บุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแล ติดตาม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดและขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือในครั้งนี้


ประกาศ   ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564