ข่าว > การศึกษา > ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

share
Facebook
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

30 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่องมาตรการในการดำเนินงานเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
………………………………………………………………

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินงานเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ที่ยังไม่เบาบางลง จึงขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนี้
 1. การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนขอให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในกรณีของรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องมาสอบในห้องปฏิบัติการก็ขอให้ดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม
 2. การเปิด – ปิดประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย จะเปิดให้บริการเพียงประตูด้านถนนทรงพล (ด้านหน้า) เพียงประตูเดียว และจะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 20.30 – 05.00 น. ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นเข้ามาในมหาวิทยาลัย
 3. งดการจัดกิจกรรมทุกชนิดภายในอาคารต่าง ๆ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 4. การมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home  ผสมผสานกับปฏิบัติงานในสำนักงาน ทั้งนี้ให้หัวหน้างานพิจารณาตามความจำเป็น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31พฤษภาคม 2564
 5. ขอให้บุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแล ติดตาม เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงหรือเมื่อพบผู้มีความเสี่ยงก็ให้ขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานกักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

ประกาศ ณ วันที่30  เมษายน  พ.ศ. 2564