ข่าว > การศึกษา > ฉบับที่ 10

share
Facebook
Twitter

ฉบับที่ 10

29 เมษายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยแพร่ระบาดในหลายเขตพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง จึงสมควรขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวต่อไปอีก เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จึงให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 ต่อไปอีก

ทั้งนี้ ตั้งแต่ว้นที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีสถานการณ์แพร่ระบาดที่เปลี่ยนแปลงและมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป


อ่านต่อ...