ข่าว > การศึกษา > งดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยชั่วคราว

share
Facebook
Twitter

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยชั่วคราว

29 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA เพื่อติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสค์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. - 15.00 น. (โดยประมาณ) ซึ่งระหว่างดำเนินการ มหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ในวันเวลาดังกล่าวภายในวิทยาเขตฯ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว โดยส่งผลกระทบกับอาคารต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มอาคารที่พักอาศัยทรงพล 1-4
2. กลุ่มบ้านพักทรงพลทั้งหมด และ

3. อาคารอักษรศาสตร์ 5 (ดนตรีไทย) คณะอักษรศาสตร์

ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด จักเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้า

ในทันที หากเกิดเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองงานวิทยาเขตฯ เพื่อจักได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200200, 200201 หรือ เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 034-109-686

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย