ข่าว > การศึกษา > ขอเชิญชวนนักศึกษา ป.ตรี ม.ศิลปากร ทุกชั้นปีการศึกษา

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญชวนนักศึกษา ป.ตรี ม.ศิลปากร ทุกชั้นปีการศึกษา

27 เมษายน 2564

- เข้าใช้บริการ English Clinic for Writing คลินิกภาษาอังกฤษ แนะนำแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

- ตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษ

- ให้เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การทำข้อสอบมาตรฐานต่างๆ เช่น IELTS และ TOEFL iBT

- ตอบคำถาม-ข้อสงสัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆ

เช่น การฟัง การพูด และการอ่าน

- รูปแบบการสอน: ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom)/VDO call

อาจารย์ผู้สอน: อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร

- จองคิวเพื่อขอรับบริการได้จาก QR Code

หรือ https://forms.gle/eBFzVASa8ZxrZuad9

หมายเหตุ:

- ต้องเป็นนักศึกษาระดับ ป.ตรี ม.ศิลปากร เท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

- นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการได้คนละ 30 นาที

- จองคิวเพื่อขอรับบริการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- หากจองคิวแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ เพื่อสงวนสิทธิประโยชน์

ให้กับนักศึกษาท่านอื่นๆ


อ่านต่อ...