ข่าว > การศึกษา > สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (BDT) ช่วยท่านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

share
Facebook
Twitter

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (BDT) ช่วยท่านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

23 เมษายน 2564

เริ่มตั้งแต่วันนี้ สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (BDT) ช่วยท่านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยหากมีการส่งอีเมล หรือแชร์ไฟล์ ออกจากระบบ Microsoft 365 (อีเมล @su.ac.th, OneDrive, และ Sharepoint) ซึ่งมีข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น

* เลขประจำตัวประชาชน

* เลขบัตรเครดิต

* เลขที่พาสปอร์ต

ระบบจะแจ้งเตือนผู้ส่ง และเก็บบันทึกรายงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลองค์กรให้เป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทางสำนักดิจิทัลฯ จะทำการขยายผลไปสู่การคุ้มครองข้อมูลบนระบบ Google และข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ ต่อไป