ข่าว > การศึกษา > ขอส่งกำลังใจและความห่วงใย

share
Facebook
Twitter

ขอส่งกำลังใจและความห่วงใย

16 เมษายน 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ พบว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ติดเชื้อดังกล่าว ทั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้อยู่ในการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มความสามารถ 
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอส่งกำลังใจและความห่วงใยต่อนักศึกษาให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ตลอดทั้งผู้ปกครองและบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน