ข่าว > การศึกษา > วิทยาเขตพระราชว้งสนามจันทร์

share
Facebook
Twitter

วิทยาเขตพระราชว้งสนามจันทร์

12 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง มาตรการในการดำเนินงานเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
………………………………………………………………

          ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ได้แพร่กระจายเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคทางวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงประกาศมาตรการ ดังนี้
 1. การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนขอให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในกรณีของรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการก็ขอให้ดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม
 2. การเปิด – ปิดประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน  2564 จะเปิดให้บริการเพียงประตูด้านถนนทรงพล (ด้านหน้า) เพียงประตูเดียว และจะปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 20.30 – 05.00 น. ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นเข้ามาในมหาวิทยาลัย
 3. งดการจัดกิจกรรมที่มีคนมาประชุมเป็นจำนวนมากภายในอาคารต่าง ๆ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 4. การมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home  ผสมผสานกับปฏิบัติงานในสำนักงาน ขอให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความจำเป็น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน  2564
 5. ขอให้บุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแล ติดตาม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดและขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือในครั้งนี้

ประกาศ   ณ  วันที่   12  เมษายน  พ.ศ. 2564