ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 4546 อาคารวิทยาศาสตร์ 4

share
Facebook
Twitter

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 4546 อาคารวิทยาศาสตร์ 4

30 มีนาคม 2564

  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  จำนวน 1 โครงการ  สำหรับใช้ราชการในคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [http://www.gprocurement.go.th%20%20หรือ]www.gprocurement.go.thสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034 147012  ในวันและเวลาราชการ   และขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันที่  5 เมษายน  2564  ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.