ข่าว > สมัครงาน > กองทรัพยากรมนุษย์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

กองทรัพยากรมนุษย์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

23 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา  สังกัด งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  กองทรัพยากรมนุษย์  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกวานี้  ทางสาขาวิชาสถิติ  สถิติประยุกต์  คณิตศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  จิตวิทยา  และภาษาอังกฤษ  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Office  เป็นอย่างดี  มีความรู้  และทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล การจัดทำรายงานสรุปผลและการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ  download   ใบสมัครได้ที่  www.president.su.ac.th/personnel/  หรือ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่         กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ โทรศัพท์  โทร. 0 2849 7547 โทร. 0 2849 7547 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31  มีนาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ